Obchodní podmínky

1. ÚVOD

1.1  Vítejte na Stránkách.  Přečtěte si prosím tyto Podmínky pečlivě. Těmito Podmínkami jsou stanoveny podmínky a ujednání, za kterých můžete vstupovat na Stránky a používat je. (Zejména si prosím pečlivě přečtěte článek 17 (Omezení odpovědnosti, vyloučení záruky), jelikož se týká Vašich práv a bude mít podstatný dopad na způsob, jakým budou řešeny nároky mezi Vámi a společností POKEHALL.) Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nebudete oprávněni mít přístup na Stránky ani je používat. Pokud s těmito Podmínkami souhlasíte, budete mít k našim Stránkám přístup a budete je moci používat jako Návštěvník nebo jako Uživatel a budete mít možnost být Kupujícím a Prodávajícím Předmětů na Stránkách. Společnost POKEHALL je online hostingovou službou a nabízí Hostingové služby. Společnost POKEHALL působí jako zprostředkovatel mezi soukromými kupujícími a prodávajícími.

1.2  Kdo nemůže Stránky používat.  Stránky nejsou určeny následujícím osobám:

(i) Nezletilí. Stránky nejsou určeny k tomu, aby je navštěvovaly nebo používaly osoby mladší 18 let. Pokud jste rodičem nebo opatrovníkem osoby závislé, která je mladší 18 let, můžete tyto Podmínky akceptovat jménem této nezletilé osoby, přebíráte tím však plnou odpovědnost za používání těchto Stránek touto nezletilou osobou a potvrzujete, že jste si vědomi toho, že jsou tyto Stránky určeny osobám starším 18 let.

(ii)  Profesionální prodejci.  Profesionální prodejci nejsou oprávněni tyto Stránky používat. Stránky proto nepoužívejte pro komerční účely.

Nezřizujte si uživatelský účet ani Stránky jinak nepoužívejte, nejste-li k tomu oprávněni.

1.3 Účet. Chcete-li na Stránkách nakupovat, prodávat, vyměňovat nebo darovat Předměty a používat na nich některé další Služby, musíte se nejprve na Stránkách zaregistrovat a vytvořit si Uživatelský účet. Registrací na Stránkách souhlasíte s tím, že na naši žádost poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné údaje. Je důležité, abyste vždy neprodleně aktualizovali informace o svém Účtu tak, aby byly tyto údaje vždy aktuální a úplné. Společnost POKEHALL může z bezpečnostních důvodů příležitostně požádat Uživatele o ověření jeho Účtu. To se může uskutečnit například ověřením účtu Uživatele pomocí telefonního čísla Uživatele nebo e-mailu.

1.4  Revize těchto Podmínek.  Pokud je naše plnění dlouhodobé a opakované, můžeme dle vlastního uvážení čas od času přiměřeně změnit kterékoliv ustanovení těchto Podmínek, a to zejména v důsledku změn právních předpisů, technologických a obchodních změn, změn Služeb, jakož i v důsledku změn tržních podmínek, včetně obchodních a licenčních podmínek. Datum „Poslední aktualizace“ uvedené na začátku těchto Podmínek budeme aktualizovat tak, aby odráželo datum účinnosti aktuálního znění Podmínek. O změnách těchto Podmínek Vás budeme informovat také prostřednictvím Asistenčního centra nebo zasláním zprávy a/nebo e-mailu nejméně sedm dnů předtím, než změny nabudou účinnosti. Aktualizované Podmínky nabývají účinnosti a nahrazují předchozí Podmínky okamžikem zveřejnění nebo uplynutím sedmidenní lhůty pro oznámení, podle toho, co nastane později. Máte právo aktualizované Podmínky nepřijmout. Pokud s aktualizovanými Podmínkami nesouhlasíte nebo je neakceptujete, (i) neměli byste Stránky po datu účinnosti aktualizovaných Podmínek dále navštěvovat a používat je a (ii) měli byste ukončit svůj vztah se společností POKEHALL (jak je dále popsáno v bodu 16.1). Pokud budete Stránky navštěvovat a používat je i po nabytí účinnosti aktualizovaných Podmínek, znamená to, že aktualizované Podmínky přijímáte.

2.    DEFINICE

Pokud jsou v těchto Podmínkách použity následující pojmy s velkými písmeny, odpovídají definicím uvedeným v tomto článku. Je-li v textu uveden pojem s velkým písmenem, jeho význam naleznete v tomto výčtu definovaných pojmů.

 

Portál PokeHall (dále jen jako „POKEHALL“) je webová služba dostupná na webové adrese pokehall.cz. Webová služba slouží pro sběratele a hráče karet. Umožňuje jim správu svých sběratelských karet, jejich prezentaci, výměnu a prodej.

Smlouva  – znamená smlouvu mezi Vámi a společností POKEHALL týkající se používání Účtu a poskytování Služeb.

Doplňková služba (služby)  – znamenají doplňkové služby poskytované společností POKEHALL a nabízené na Stránkách, u kterých je vyžadován další poplatek a na které se mohou vztahovat další podmínky; další informace o těchto službách naleznete v Ceníku.

Položky/bulk  – znamená spojení dvou nebo více Předmětů, které může Kupující zakoupit od Prodávajícího v rámci jedné Transakce.

Kupující  – znamená jakéhokoliv Uživatele, který kupuje nebo si přeje koupit jeden či více Předmětů na Stránkách.

Ochrana kupujícího  – znamená službu ochrany Kupujícího, kterou společnost POKEHALL nabízí Kupujícím za poplatek (hrazený Kupujícím) při nákupu pomocí tlačítka „Chci Ochranu kupujícího“ na Stránkách.

Checklist  – znamená elektronický checklist Předmětů, které Prodávající dali k dispozici k prodeji nebo výměně prostřednictvím Stránek; checklist je rozdělen do několika částí podle různých kategorií Předmětů.

Dokončení platby  – znamená proces dokončení platby, prostřednictvím kterého Kupující nakupují Předměty na Stránkách; proces (i) je zahájen, když Kupující klikne na tlačítko „Zaplatit“, (ii) vyžaduje, aby si Kupující zvolil způsob platby.

 

Group Break je forma soutěže pro uživatele vlastnící předplatné Gold. Group Break probíhá každý měsíc. Každý kdo má předplatné, které je požadováno u Group Breaku (Gold), je automaticky ve slosování a má šanci na výhru jednoho packu.

Předmět(y)  – znamenají zboží/věci, které Uživatelé uvedou v Checklistu na Stránkách za účelem jejich prodeje nebo výměny.

Stránka předmětu  – znamená stránku otevřenou Uživatelem, která obsahuje podrobné informace o Předmětu nabízeném Prodávajícím.

Hostingové služby  – znamenají služby nabízené společností POKEHALL na Stránkách nebo jejich prostřednictvím, včetně umožnění Uživatelům (a tam, kde je to relevantní, Návštěvníkům) přidávat Předměty na tržiště, účastnit se Transakcí a komunikovat.

Novinky  – znamenají obsah sdílený společností POKEHALL na Stránkách, včetně novinek o zvláštních nabídkách, soutěžích, hrách, propagačních akcích a oznámení o nových službách dostupných na Stránkách.

Ceník  – znamená dokument (i) uvádějící ceny za Doplňkové služby (nebo způsob výpočtu poplatků u služeb, které nemají pevnou cenu) a za Ochranu kupujícího a (ii) stanovující další podmínky vztahující se na tyto služby; jak je uvedeno v těchto Podmínkách, může společnost POKEHALL Ceník průběžně aktualizovat, přičemž aktuální  Ceník  je k dispozici na Stránkách.

Soukromé zprávy  – znamenají komunikaci formou výměny soukromých zpráv mezi Uživateli prostřednictvím systému zasílání zpráv na Stránky, přičemž tyto zprávy se na Stránkách veřejně nezobrazují.

Zásady ochrany osobních údajů  – znamená dokument popisující způsob, jakým společnost POKEHALL shromažďuje, používá, uchovává a předává osobní údaje a další důležité informace o Návštěvníkovi nebo Uživateli; aktuální  Zásady ochrany osobních údajů  je k dispozici na Stránkách.

Profesionální prodejci  – znamenají fyzické nebo právnické osoby, které se v rámci svého podnikání zabývají obchodní činností, nabízením zboží/věcí, včetně jakékoliv osoby, která se zabývá nákupem, prodejem či výměnou zboží/věcí za komerčními účely.

Prodávající  – znamená jakéhokoliv Uživatele, který na Stránkách nabízí jeden či více Předmětů.

Služby  – znamenají veškeré služby nabízené Stránkami nebo jejich prostřednictvím, včetně Hostingových služeb, Ochrany kupujícího a Doplňkových služeb.

Stránky  – znamenají webovou stránku společnosti POKEHALL a jakékoliv jiné prostředky přístupu k platformě POKEHALL. „Stránky“ zahrnují Služby a veškerý obsah, nástroje, vlastnosti a funkce nabízené na platformě nebo jejím prostřednictvím, včetně Služeb.

Podmínky  – jsou definovány v prvním odstavci těchto Podmínek.

Transakce  – znamená jakoukoliv transakci mezi Uživateli, při níž dochází k převodu vlastnictví a/nebo užívacího práva k Předmětu z jednoho Uživatele na druhého, zejména kupní smlouvu uzavřenou mezi Kupujícím a Prodávajícím.

Uživatel  – znamená jakoukoliv osobu, která si vytvořila Účet na Stránkách.

Uživatelský účet nebo Účet  – znamená účet vytvořený fyzickou osobou prostřednictvím zaregistrování se na Stránkách.

Návštěvník  – znamená jakoukoliv fyzickou osobu, která používá Stránky, ale nevytvořila si Účet.

 

3.    UVEDENÍ PŘEDMĚTU NA STRÁNKÁCH

3.1  Povolené Předměty.  Na Stránkách mohou být uvedeny pouze Předměty, které splňují všechny následující podmínky:

(i) Předmět musí spadat do jedné z kategorií uvedených v checklistu;

(ii) Prodávající musí být vlastníkem Předmětu a musí mít právo převést vlastnictví Předmětu na základě prodeje či výměny Předmětu;

(iii) Prodej nebo výměna a používání či držba Předmětu nesmí porušovat práva žádné třetí strany (včetně práv duševního vlastnictví) a nesmí porušovat žádné platné místní, národní nebo mezinárodní zákony či předpisy. Předmět musí být bezpečný a nesmí se jednat o padělek;

(iv) Předmět musí splňovat všechny platné regulační požadavky na trhu.

3.2  Příprava nabídky/aukce.  Aby mohl být Předmět přidán na tržiště, musí Prodávající vyplnit dotazník, ve kterém vybere kategorii co nejpřesněji vystihující zařazovaný Předmět. Prodávající musí dodržovat všechna pravidla týkající se zařazování Předmětů.

3.3  Nabídka/aukce k prodeji.  Pokud Prodávající uvede Předmět na tržiště a tato nabídka/aukce je zveřejněna na Stránkách, jedná se o nabídku prodeje příslušného Předmětu ze strany Prodávajícího, kterou může Kupující akceptovat/přihodit.

3.4  Úprava nabídky.  Prodávající, který Předmět zařadil do nabídky, může tento Předmět stáhnout nebo změnit nabídku (včetně ceny) kdykoliv předtím, než Kupující tento předmět koupí.

3.5  Doplňkové služby.  Prodávající si může zakoupit Doplňkové služby. Informace o Doplňkových službách (včetně ceníku) jsou uvedeny v Ceníku.

 

3.6 Výměna. Výměnou se rozumí činnost, kdy si uživatelé po vzájemné dohodě vymění část svých karet (s případným doplatkem). První Uživatel vybere karty k výměně a provede návrh. Druhý Uživatel návrh akceptuje, odmítne nebo provede protinávrh. Jakmile návrh schválí obě strany, stává se závazným.

 

3.7 Nabídka jiné ceny. Nabídkou jiné ceny se rozumí činnost podobná přímému prodeji. Liší se v tom, že kupující vyjednává s prodávajícím o jiné ceně formou návrhů a protinávrhů. Činnost se stává závaznou ve chvíli, kdy druhá strana schválí návrh první strany. Výsledkem je závazně prodaná karta (viz výše).

 

3.8 Aukce. Aukcí se rozumí činnost, kdy se kupující uživatelé snaží nabídnout co nejvyšší cenu za kupovanou Kartu. Činnost se stává závaznou ve chvíli, kdy Uživatel odešle svou nabídku. Jakmile aukce skončí, vyhrává Uživatel s nejvyšší nabídkou a výsledkem je závazně prodaná karta vítězi aukce.

 

4.    NÁKUP PŘEDMĚTŮ NA STRÁNKÁCH

4.1  Nákup Předmětu.  K nákupu Předmětu může Kupující použít tlačítko „Chci Ochranu kupujícího“ s naší placenou Ochranou kupujícího (další informace naleznete v článku 5 níže), která tvoří součást každého nákupu provedeného pomocí tlačítka „Chci Ochranu kupujícího“. Při nákupu Předmětu pomocí tlačítka „Chci Ochranu kupujícího“ se Kupující po dokončení platby stane stranou dvou samostatných smluv, a to Smlouvy se společností POKEHALL, jejímž předmětem bude placená Ochrana kupujícího, a samostatné smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím, jejímž předmětem bude nákup Předmětu (Předmětů). Z bezpečnostních důvodů vždy doporučujeme, aby Kupující nakupovali na webu pomocí tlačítka „Chci Ochranu kupujícího“ kdy se na Kupujícího vztahuje Ochrana kupujícího. Pokud Kupující uzavře Transakci mimo Stránky přímo s Prodávajícím a bez použití našeho tlačítka „Chci Ochranu kupujícího“, Ochrana kupujícího se na něj nevztahuje a společnost POKEHALL nebude moci Kupujícímu pomoci v případě, že s Transakcí nastanou jakékoliv problémy.

4.2  Nákup předmětu bez Ochrany kupujícího.  Použitím tlačítka „Zaplatit“ a potvrzením údajů Kupujícího v rámci procesu Dokončení platby Kupující potvrzuje, že jeho přijetí nabídky Prodávajícího se vztahuje na Předmět tak, jak je popsán v popisu Předmětu. Kupující i Prodávající berou na vědomí, že použití tlačítka „Zaplatit“ a potvrzení údajů Kupujícího zakládá právně závaznou smlouvu mezi Kupujícím a Prodávajícím za podmínek sjednaných mezi Kupujícím a Prodávajícím a za příslušných podmínek obsažených v těchto Podmínkách a Kupující se zavazuje zaplatit za Předmět a Prodávající se zavazuje převést vlastnické právo k Předmětu. Aby se předešlo jakýmkoliv pochybnostem, společnost POKEHALL není stranou této smlouvy. 

 

 

 

5.    SLUŽBA OCHRANY KUPUJÍCÍHO

5.1  Ochrana kupujícího.  Ochrana kupujícího je služba, kterou společnost POKEHALL poskytuje za poplatek ke každému nákupu, u kterého uživatel potvrdí „chci ochranu kupujícího“. Ochrana kupujícího umožňuje Kupujícímu za určitých okolností, které jsou blíže popsány v tomto článku 5, požadovat refundaci.

Upozorňujeme Kupující ke kontrole zásilky při vyzvednutí (zda se v zásilce karty, produkty atd. nachází)

5.2  Poplatek za Ochranu kupujícího.  Poplatek za Ochranu kupujícího se vypočítá následovně:

·          pevně stanovená částka 10,- Kč; plus

·          částka rovnající se 1 % z ceny předmětu dohodnuté mezi Kupujícím a Prodávajícím (včetně zahrnutí nákladů na dopravu a případných dalších nákladů).

5.3  Postup při refundaci částky na základě Ochrany kupujícího.  Ochrana kupujícího zahrnuje právo Kupujícího požadovat refundaci v případě, že (i) dojde ke ztrátě Předmětu během přepravy nebo že (ii) je dodaný Předmět poškozený nebo výrazně neodpovídá uvedenému popisu. Za těchto okolností musí Kupující danou záležitost oznámit společnosti POKEHALL do dvou (2) dnů od data, kdy je Předmět v systému POKEHALL označen jako „zboží přijato“ (tato dvoudenní lhůta je dále označována jako „Lhůta pro oznámení sporu“). Pokud v oznámeném datu „doručení“ došlo k chybě a Předmět ve skutečnosti Kupujícímu doručen nebyl, musí Kupující i přesto daný problém nahlásit ve Lhůtě pro oznámení sporu, jinak bude Transakce označena jako dokončená. K nahlášení problému společnosti POKEHALL musí Kupující ve Lhůtě pro oznámení sporu kliknout na tlačítko „Nahlásit“ v transakci a popsat společnosti POKEHALL, kde proběhla chyba. Jinak bude Transakce dokončena a peníze budou převedeny Prodávajícímu.

5.4.1.  Předměty ztracené během přepravy.  Pokud Kupující daný Předmět neobdržel, musí o tom společnost POKEHALL ve Lhůtě pro oznámení sporu informovat kliknutím na tlačítko „Nahlásit“. Tím dojde k pozastavení Transakce a Celková cena bude zadržena do doby, než společnost POKEHALL prošetří, kde se Předmět nachází, a obdrží od dopravce potvrzení o tom, že skutečně došlo ke ztrátě Předmětu. Kupující a Prodávající souhlasí s tím, že potvrzením společnosti POKEHALL o tom, že došlo ke ztrátě Předmětu, je splněna sjednaná rozvazovací podmínka a smlouva mezi nimi bude okamžikem takového potvrzení zrušena (což nebude mít vliv na platnost Smlouvy o jakékoliv Službě mezi společností POKEHALL a Uživatelem). Jakmile bude potvrzeno, že došlo ke ztrátě Předmětu, požádá společnost POKEHALL o vrácení Celkové ceny Kupujícímu a společnost (XXXXX) tuto refundaci provede.

5.4.2.  Poškození Předmětů nebo Předměty výrazně neodpovídající uvedenému popisu.  Pokud Kupující obdrží Předmět, který byl během přepravy poškozen nebo výrazně neodpovídá uvedenému popisu, musí v rámci Lhůty pro oznámení sporu informovat společnost POKEHALL kliknutím na tlačítko „Nahlásit“. Tím dojde k pozastavení Transakce a Celková cena nebude vydána Prodávajícímu, dokud neproběhne následující proces:

(i) Kupující a Prodávající mohou daný problém vyřešit mezi sebou pomocí Soukromých zpráv a společnost POKEHALL nebude do tohoto procesu zasahovat.

(ii) Pokud se Kupujícímu a Prodávajícímu nepodaří vyřešit daný problém přímo, mohou jej předložit společnosti POKEHALL tak, že se prostřednictvím Soukromé zprávy obrátí na Zákaznickou podporu společnosti POKEHALL ( support@pokehall.cz nebo zpráva pomocí chatu na webu). Společnost POKEHALL daný problém prošetří, a bude-li souhlasit s tím, že daný Předmět skutečně výrazně neodpovídá popisu uvedenému Prodávajícím v popisu Předmětu nebo že došlo k jeho poškození během přepravy, danou Transakci zruší a dá společnosti (XXXXX) pokyn k provedení refundace částky Kupujícímu poté, co Kupující potvrdí, že Předmět byl zaslán zpět Prodávajícímu. Kupující a Prodávající se dohodli, že potvrzením společnosti POKEHALL o tom, že Předmět skutečně výrazně neodpovídá popisu uvedenému Prodávajícím v popisu Předmětu nebo že došlo k jeho poškození během přepravy, poté, co Kupující potvrdí, že Předmět byl zaslán zpět Prodávajícímu, je splněna sjednaná rozvazovací podmínka a smlouva mezi nimi bude okamžikem takového potvrzení Kupujícího zrušena (což nebude mít vliv na platnost Smlouvy o jakékoliv Službě mezi společností POKEHALL a Uživatelem). Společnost POKEHALL nezajišťuje služby zpětné dopravy. Náklady na dopravu spojené s vrácením Předmětu nese Kupující, ledaže by se Kupující a Prodávající dohodli jinak. Pokud Kupující nezašle Předmět zpět ve lhůtě stanovené společností POKEHALL, nemusí mít nárok na refundaci v rámci Ochrany kupujícího. Pokud společnost POKEHALL zjistí, že existuje silné podezření, že obdržený Předmět je padělek, může na základě svého výhradního uvážení rozhodnout, že Kupující nemusí posílat Předmět zpět, aby mu mohla být vrácena cena, a Prodávající bude takové rozhodnutí respektovat.

(iii) Pokud se Kupujícímu a Prodávajícímu podaří vyřešit problém soukromě poté, co se již obrátili na Zákaznickou podporu společnosti POKEHALL, jsou Uživatelé povinni společnost POKEHALL informovat (kontaktováním Zákaznické podpory společnosti POKEHALL) o tom, že problém již byl vyřešen. Společnost POKEHALL pak dá společnosti (XXXXX) pokyn k dokončení Transakce v souladu s bodem 6.4.

(iv) Pokud společnost POKEHALL zjistí, že Předmět, u kterého Kupující nahlásil, že výrazně neodpovídá uvedenému popisu, odpovídá popisu uvedenému Prodávajícím v popisu Předmětu, nebude mít Kupující nárok na refundaci prostřednictvím společnosti POKEHALL a společnost POKEHALL dá společnosti (XXXXX) pokyn k dokončení Transakce v souladu s bodem 6.4. Po dokončení Transakce a vydání peněz držených v úschově Prodávajícímu se může Kupující pokusit projednat vrácení Předmětu přímo s Prodávajícím (například na základě dohody o vrácení ceny, vrácení dopravného atd.); Prodávající ovšem může odmítnout s Kupujícím spolupracovat na základě toho, že Transakce byla ze strany Prodávajícího splněna.

5.4.3  Zánik nároku na refundaci.  Pokud Předmět obdržený Kupujícím není v pořádku nebo jej Kupující neobdržel, ale Kupující:

(i) ve Lhůtě pro oznámení sporu neklikl na tlačítko „Nahlásit“

bude Transakce dokončena automaticky a Kupující nebude mít nárok na refundaci za takový Předmět v rámci Ochrany kupujícího a společnost (XXXXX) vydá Prodávajícímu peníze, na které má za danou Transakci nárok.

5.4  Neexistence pojištění.  Ochrana kupujícího nepředstavuje službu pojištění ani záruku právní ochrany.

5.5  Potvrzení, že konečné rozhodnutí je na společnosti POKEHALL.  Uživatelé se zavazují dodržovat postupy pro refundaci v rámci Ochrany kupujícího a umožnit společnosti POKEHALL, aby konečné rozhodnutí ohledně jakékoliv záležitosti související s Ochranou kupujícího učinila ona. Tímto nejsou dotčena zákonná práva ve vztahu mezi Kupujícím a Prodávajícím.

5.6  Refundace za Více Položek/bulk (dále jen Položek/bulk)

5.6.1  Položky/bulk ztracené během přepravy.  Pokud Kupující zakoupil Položky/bulk a Předměty tvořící Položky/bulk se během přepravy ztratily, měl by postupovat podle pokynů pro Ochranu kupujícího v bodu 5.4.1.

5.6.2  Položky/bulk obsahující poškozené Předměty nebo Předměty výrazně neodpovídající uvedenému popisu . Pokud Kupující zakoupil Položky/bulk a má za to, že některý z Předmětů v Položkách/bulku byl během přepravy poškozen nebo výrazně neodpovídá popisu uvedenému v popisu Předmětu, měl by postupovat podle pokynů pro Ochranu kupujícího v bodu 5.4.2. Pokud se Kupující rozhodne některý Předmět ze Položek/bulku vrátit, musí vrátit všechny Předměty v Položkách/bulku (tedy nikoliv jen ty poškozené nebo chybně popsané). Náklady na dopravu spojené s vrácením Položek/bulku nese Kupující, ledaže by se Kupující a Prodávající dohodli jinak. Refundace v rámci Ochrany kupujícího bude provedena za všechny Předměty v Sadě/setu (tedy nikoliv jen za ty poškozené nebo chybně popsané).

5.7. Refundace za kategorii Kódy

Ochrana kupujícího se nevztahuje na Kódy.

5.8. Sledování zásilky

Prodávající vyplní u 4. kroku v transakci (zboží odesláno) kód pro sledování zásilky, bez vyplnění kódu nelze v transakci pokračovat.

Pokud Prodávající zadá nesprávný kód omylem nebo za úmyslem poškození Kupujícího, tak:

(i) Kupující a Prodávající mohou daný problém vyřešit mezi sebou pomocí Soukromých zpráv

(ii) Kupující informuje společnost POKEHALL kliknutím na tlačítko „Nahlásit“. Společnost POKEHALL se následně snaží zjistit, zda Prodávající zadal kód chybně úmyslně nebo nikoliv.

Úmyslně špatně vyplněný kód svědčí o neexistenci zásilky. V takovém případě společnost POKEHALL zasílá peníze zpět Kupujícímu.


6.    INTEGROVANÁ PLATEBNÍ SLUŽBA

6.1  Výpočet Celkové ceny.  Integrovaná platební služba umožňuje Kupujícímu předem uhradit celkovou částku za Transakci, která se skládá z:

(i) ceny jednoho nebo více Předmětů zakoupených od Prodávajícího;

(ii) nákladů na dopravu;

(iii) nákladů na balné;

(iv) poplatku za Ochranu kupujícího; a

(v) případné DPH

(body (i) až (v) dále společně jen „ Celková cena “).

6.2  Platební služby a způsoby platby.

Celkovou cenu je možné uhradit kreditní nebo debetní kartou, případně jiným způsobem, který může být příležitostně uveden na Stránkách.

6.3  Dokončení Transakce.  Společnost POKEHALL si podrží Celkovou cenu zaplacenou Kupujícím v úschově až do doby, než bude Transakce dokončena. Transakce je považována za dokončenou:

(i) když Kupující prostřednictvím Stránek potvrdí, že doručený Předmět či Předměty splňují podmínky nabídky, kliknutím na tlačítko „Zboží přijato“; nebo

(ii) automaticky po uplynutí Lhůty pro oznámení sporu, nebude-li během ní oznámen žádný spor ohledně Předmětu či Předmětů; nebo

(iii) po vyřešení sporu, který byl oznámen během Lhůty pro oznámení sporu.

Jakmile bude Transakce dokončena, převede společnost POKEHALL neprodleně kupní cenu Předmětu Prodávajícímu.

6.4  Zrušení oprávnění.  Společnost POKEHALL má právo pozastavit Váš účet, jak je podrobněji popsáno níže 

6.4.1  Nepřesné údaje.  Pokud společnost POKEHALL kdykoliv zjistí, že údaje, které jí o sobě poskytuje Uživatel, nejsou správné nebo byly změněny, aniž by o tom Uživatel společnost POKEHALL informoval, může okamžitě pozastavit Uživateli jeho Účet (včetně jakýchkoliv probíhajících transakcí).

6.4.2  Podezření na podvod.  Pokud vznikne jakékoliv podezření, že se Uživatel dopustil nějakého podvodu, může společnost POKEHALL okamžitě pozastavit Uživateli jeho Účet (včetně jakýchkoliv probíhajících transakcí) na dobu, než bude podezření na podvod prošetřeno.

6.4.3  Spor zahájený Uživatelem.  Pokud Uživatel zahájí proces řešení sporu v souvislosti s Transakcí provedenou prostřednictvím externího poskytovatele platebních služeb a společnost POKEHALL rozhodne, že má oprávněný důvod k pozastavení Účtu Uživatele (například jestliže se Uživatel dopustil porušení příslušných právních předpisů, porušil tyto Podmínky a/nebo existuje pravděpodobnost, že došlo ke zneužití Stránek), může společnost POKEHALL okamžitě pozastavit Uživateli jeho Účet (včetně jakýchkoliv probíhajících transakcí).

 

7. Ceník

Poslední aktualizace: 10. 10. 2022

Tento ceník uvádí poplatky, které mají uživatelé platit, popř. způsob jejich výpočtu při používání služby POKEHALL.

Poplatek za předplatné Gold

Poplatek za předplatné:

·                     Pevná částka 250 Kč za měsíc.

 

Poplatky za služby ochrany kupujícího

Společnost POKEHALL poskytuje možnost ochrany kupujícího při každém nákupu u kterého byla zvolena možnost „Chci ochranu nakupujícího“ a následně byl potvrzen nákup tlačítkem „Potvrdit nákup“, kdy kupující bude moci ke svému prospěchu využít zásady společnosti POKEHALL týkající se vrácení peněz, bezpečné platby a zákaznickou podporu společnosti POKEHALL (úplné informace, viz naše smluvní podmínky). Za takovou službu bude kupujícímu automaticky účtován poplatek za služby ochrany kupujícího.

Poplatek za ochranu kupujícího se počítá takto:

·          Pevná částka 10 Kč;

·          plus 1 % z ceny zboží dohodnuté mezi kupujícím a prodávajícím včetně nákladů na dopravu, balného a příslušné daně.

·          Pokud uživatel vlastní předplatné Gold má Ochranu kupujícího ke každé transakci zdarma

 

Poplatek za zprostředkování transakce

 

Poplatek za zprostředkování transakce se počítá takto:

·                     Prodávajícímu se strhne z celkové částky 5% (4% pokud uživatel vlastní předplatné Gold) bez ohledu na náklady na dopravu, balné a příslušné daně.

 

Poplatky za refundaci peněz

Poplatek za refundaci pěnez se počítá takto:

·          Uživateli, kterému jsou peníze vraceny se strhne poplatek z celkové částky, který přesně pokrývá poplatek platební brány + poplatek platební brány za refundaci, tedy 0,79 % z celkové částky + 4,4 Kč.

 

 

 

8.1  Měna; daně.  Všechny ceny na Stránkách jsou vyjádřeny v českých korunách (dále jen „Kč“), včetně případné DPH.

8.2  Způsoby platby.  Nákupy pomocí tlačítka „Zaplatit“ lze uhradit kreditní kartou, debetní kartou nebo jakýmkoliv jiným způsobem platby, který je v době provedení Transakce dostupný na Stránkách prostřednictvím Integrované platební služby (více informací o integrovaných platbách naleznete v článku 6). Pokud Kupující uzavře Transakci mimo Stránky přímo s Prodávajícím a bez použití tlačítka „Zaplatit“ na Stránkách, závisí způsob platby a kupní transakce na soukromé dohodě mezi Kupujícím a Prodávajícím a Uživatelé je realizují na vlastní nebezpečí. Společnost POKEHALL neodpovídá za Transakce provedené mimo Stránky a odmítá jakoukoliv odpovědnost vyplývající z těchto Transakcí nebo vzniklou v souvislosti s nimi.

 

9.1  Soukromé zprávy.

Zasílání Soukromých zpráv mezi Uživateli slouží k výměně informací ohledně Předmětů v checklistech. Pokud Uživatel posílá Soukromou zprávu jinému Uživateli,  nesmí být součástí takové zprávy následující :

1.   zprávy nebo informace obsahující reklamu;

2.   obsah šířící viry, červy nebo jiné škodlivé kódy;

3.   spam nebo hromadně rozesílané zprávy jakéhokoliv druhu (například když je zpráva zaslána více než pěti Uživatelům současně nebo když je stejná zpráva zkopírována a zaslána Uživatelům, kteří o její zaslání nepožádali);

4.   zprávy s obsahem, který je v rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nevhodné, urážlivé či hanlivé zprávy nebo zprávy, které jsou jinak považovány za neslučitelné s těmito Podmínkami a zájmy Uživatelů;

5.   zprávy nezákonné povahy nebo zprávy, jejichž cílem je poškodit jiné Uživatele a/nebo Stránky; nebo

6.   zprávy, které lze kvalifikovat jako obtěžování jakéhokoliv druhu.

9.2  Uživatelské recenze.

Hodnocení jiného Uživatele musí být vždy spravedlivé a upřímné.

10. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ A UŽIVATELŮ

10.1 Všichni Návštěvníci a Uživatelé nesou plnou odpovědnost za veškerý obsah, který na Stránky nahrají nebo na nich zveřejní (nebo prostřednictvím nich přenesou), a případně za Předměty, které prostřednictvím Stránek nabízejí, prodávají, vyměňují nebo předávají jiným Uživatelům, jakož i za všechny Transakce, které uskuteční s jinými Uživateli, a za veškeré spory, které z takových Transakcí vyplynou. Aniž by tím byla omezena platnost výše uvedeného, odpovídají Uživatelé za veškerý text, informace, popisy, fotografie, podrobnosti a další obsah, který poskytují v nabídkách Předmětů a Soukromých zprávách.

10.2 Návštěvníci a Uživatelé musejí při používání Stránek dodržovat veškeré platné právní předpisy, pravidla a nařízení. Návštěvníci a Uživatelé se musejí zejména zdržet (i) porušování práv třetích stran, (ii) porušování práv duševního vlastnictví nebo nabízení padělků, (iii) nabízení Předmětů, které porušují zákony nebo předpisy, (iv) podněcování k přestupkům nebo trestným činům, diskriminaci, nenávisti nebo násilí na základě rasy, etnického původu nebo národnosti, (v) sdělování nesprávných nebo důvěrných informací, (vi) zveřejňování hanlivých komentářů, (vii) jednání, které by mohlo ohrozit nezletilé osoby, (viii) zveřejňování osobních údajů jiných osob nebo porušování práva na soukromí, (ix) přivlastňování si identity někoho jiného nebo (x) nahrávání či jiné vkládání jakéhokoliv Obsahu, který je nezákonný, nepravdivý nebo nepřesný. Uživatelé musejí jednat a používat Stránky v dobré víře.

10.3 Pokud Uživatel nebo Návštěvník oznámí společnosti POKEHALL jakékoliv nevhodné jednání jiného Uživatele či Návštěvníka, může společnost POKEHALL poskytnout dotčené straně pomoc. Společnost POKEHALL bude v případě potřeby spolupracovat s místními orgány. V případě, že Uživatel nebo Návštěvník nedodrží ustanovení bodu 10.2 nebo jinak poruší tyto Podmínky, bere na vědomí a potvrzuje, že je výhradně odpovědný za veškeré z toho plynoucí přímé a nepřímé ztráty, které utrpí třetí strany nebo společnost POKEHALL. V důsledku toho Uživatel nebo Návštěvník bere na vědomí a potvrzuje, že společnost POKEHALL jako poskytovatel hostingu nebude za žádných okolností provádět žádné ověřování Obsahu a Předmětů uvedených v checklistu a nebude v rozsahu povoleném platnými právními předpisy za žádných okolností odpovídat za jakékoliv škody nebo ztráty, které utrpí Návštěvníci či Uživatelé a/nebo třetí strany. Aniž by byl následující výčet vyčerpávající, společnost POKEHALL zejména nenese odpovědnost za: (i) jednání nebo opomenutí Návštěvníků či Uživatelů, (ii) vhodnost, přesnost, úplnost a/nebo zákonnost jakéhokoliv Obsahu nebo za (iii) bezpečnost, kvalitu a množství Předmětů, které Uživatelé prodávají, kupují nebo vyměňují prostřednictvím Stránek, nebo za to, zda Předmět odpovídá uvedenému popisu.

10.4 Společnost POKEHALL neodpovídá za Obsah poskytnutý Uživateli. Za tento Obsah odpovídají sami Uživatelé. Společnost POKEHALL má právo, avšak nikoliv povinnost odstranit ze Stránek Obsah, o kterém se domnívá, že porušuje nebo by pravděpodobně mohl porušovat příslušné právní předpisy a/nebo tyto Podmínky, a může podniknout proti Uživateli určité kroky, například mu pozastavit nebo zrušit Účet, jak je uvedeno v článku 12.

10.5 Pokud se Uživatel nebo Návštěvník (i) setká s Obsahem, který schvaluje zločiny proti lidskosti, podněcuje rasovou nenávist, násilí a/nebo teroristické činy nebo se týká dětské pornografie, případně s jakýmkoliv jiným nezákonným obsahem, nebo pokud se (ii) setká s Obsahem, o kterém se domnívá, že by mohl porušovat tyto Podmínky a/nebo jeho práva a/nebo práva třetích stran (například v případě padělání, urážek, porušení práva na soukromí, problému s bezpečností výrobku), je povinen to neprodleně oznámit společnosti POKEHALL:

1.   kontaktováním společnosti POKEHALL prostřednictvím emailu: support@pokehall.cz

Pokud je takový Obsah nahlášen, vyhrazuje si společnost POKEHALL právo danému Uživateli pozastavit okamžitě a bez upozornění Účet (včetně jakýchkoliv probíhajících transakcí) a daný Obsah odstranit, jak je uvedeno v článku 12 těchto Podmínek.

11.     POVINNOSTI UŽIVATELŮ

11.1 Uživatel se zavazuje dodržovat při používání Stránek následující pravidla:

·          při registraci na Stránkách o sobě poskytnout výhradně pravdivé údaje (zejména své jméno a e-mailovou adresu);

·          nepoužívat Stránky k nezákonným nebo podvodným aktivitám či transakcím;

·          při používání Stránek poskytovat objektivní, správné, úplné a podrobné informace o Předmětech, které prodává nebo vyměňuje;

·          zajistit, aby navrhovaná cena za výměnu a/nebo prodej Předmětů i další informace ohledně Předmětů byly správné;

·          nekopírovat žádný obsah ani informace uvedené na Stránkách a nahrané společností POKEHALL nebo jiným Uživatelem Stránek;

·          nepoužívat žádný obsah nebo informace uvedené na Stránkách k nezákonným účelům;

·          nesdílet, nezveřejňovat ani jinak nepoužívat zavádějící či nesprávné informace a/nebo údaje;

·          nepodporovat získávání jakéhokoliv zboží, jehož prodej či vlastnictví jsou zakázány nebo podléhají omezením;

·          nesdílet, nezveřejňovat ani jinak nepoužívat žádné fotografie, (i) ke kterým nemá daný Uživatel práva duševního vlastnictví (například fotografie pořízené třetími stranami a nalezené na internetu) nebo (ii) které obsahují odkazy na jiné webové stránky;

·          nesdílet, nezveřejňovat ani nepoužívat fotografie, (i) na kterých je zachycena jakákoliv jiná osoba, než je sám Uživatel (ledaže by takové jiné osoby daly Uživateli souhlas ke sdílení, zveřejnění a použití fotografie v souvislosti se Stránkami), nebo (ii) které jsou nebo by mohly být v rozporu s dobrými mravy a/nebo veřejným pořádkem (například erotické fotografie, pornografické fotografie nebo fotografie s násilným obsahem);

·          nenabízet, neprodávat, nekupovat, nevyměňovat a/nebo jinak nepředávat žádné Předměty v rozporu s právy duševního vlastnictví třetích stran;

·          neporušovat vlastnická a/nebo osobnostní práva třetích stran (včetně práv duševního vlastnictví);

·          nevydávat se za jinou osobu nebo nepravdivě uvádět či jinak zkreslovat svůj vztah k jakékoliv osobě nebo subjektu;

·          nepoužívat Službu způsobem, který by mohl ohrozit účel Stránek, například obchodovat s recenzemi s jinými Uživateli nebo psát nepravdivé či zavádějící recenze nebo k nim vybízet;

·          nezastrašovat nebo neobtěžovat jiné osoby ani nepropagovat sexuálně explicitní materiály, násilí nebo diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, hendikepu, sexuální orientace nebo věku;

·          neporušovat žádné právní předpisy, pravidla a/nebo nařízení;

·          nejednat v rozporu s veřejným pořádkem a/nebo dobrými mravy;

·          nesdílet, nezveřejňovat ani jinak nepoužívat programy a/nebo počítačové soubory, které obsahují viry nebo které mohou (i) narušit normální fungování Stránek a/nebo Služeb, (ii) zavirovat počítače Uživatelů, a tudíž vést k poškození Uživatelů nebo jejich majetku nebo (iii) znemožnit kterémukoliv Uživateli používat Stránky, Služby nebo jeho vlastní počítač;

·          nenabízet, nezveřejňovat, nesdílet a/nebo jinak nepropagovat odkazy na jiné webové stránky a/nebo společnosti, které poskytují služby podobné těm, jež jsou nabízeny na Stránkách, ani na webové stránky a/nebo společnosti, jejichž obsah nebo aktivity jsou nezákonné či odporují předpisům společnosti POKEHALL týkajícím se obsahu;

·          nezačleňovat Stránky ani žádnou jejich část do žádného jiného programu, výrobku nebo služby;

·          neprovádět vytěžování dat, sběr dat pomocí screen scrapingu nebo procházení jakékoliv části Stránek pomocí tzv. crawlerů;

·          neprovádět disassemblování, dekompilaci nebo zpětnou analýzu kterékoliv části Stránek;

·          nezasahovat do řádného chodu Stránek, nenarušovat Stránky ani žádné sítě s nimi spojené ani neobcházet žádná opatření používaná společností POKEHALL nebo jejími poskytovateli služeb k zabezpečení Stránek nebo k omezení či zamezení neoprávněnému přístupu na ně;

·          neupravovat, nekopírovat, neměnit, needitovat, nešířit ani komerčně nevyužívat žádný obsah Stránek bez předchozího písemného souhlasu společnosti POKEHALL;

·          neshromažďovat, neuchovávat, nepředávat třetím stranám, nezpřístupňovat, nezveřejňovat ani nesdělovat údaje Uživatelů Stránek nebo informace o jednání Uživatelů Stránek, včetně Transakcí (například jejich počet, typ, cena atd.), jestliže se tyto údaje stanou dostupnými v důsledku nezákonného jednání nebo opomenutí či v důsledku porušení těchto Podmínek kterýmkoliv Návštěvníkem nebo Uživatelem Stránek; nebo

·          neshromažďovat, neuchovávat, nepředávat třetím stranám, nezpřístupňovat, nezveřejňovat ani nesdělovat informace, které se objevují na Stránkách, pokud by to mohlo mít dopad na práva jiných Uživatelů.

11.5 Uživatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o svých přihlašovacích údajích a heslu k Účtu a nesdělovat je žádným třetím stranám (vyjma osob, které Uživatel pověří, aby jeho přihlašovací údaje a heslo použily). Uživatel nese výhradní odpovědnost (vůči nám i vůči ostatním) za veškeré aktivity, které probíhají na jeho Uživatelském účtu. Pokud je Uživateli známo nebo má podezření, že jeho heslo má k dispozici neoprávněná třetí strana nebo že taková třetí strana má přístup k jeho Účtu, je povinen to neprodleně oznámit společnosti POKEHALL pomocí emailu: support@pokehall.cz

11.6 Uživatel se zavazuje neprodleně aktualizovat jakékoliv údaje na Stránkách, které jsou neaktuální nebo nepřesné, včetně informací poskytnutých Uživatelem při registraci na Stránkách a údajů na Účtu Uživatele, jakož i informací o Předmětech uvedených v Checklistech.

11.7 Při používání Stránek Uživatel nebo Návštěvník prohlašuje, že:

·          (i) je fyzickou osobou starší 18 let (nebo pokud tomu tak není, že jménem takové osoby přijal tyto Podmínky její rodič nebo opatrovník, který se také zavazuje, že ponese odpovědnost za její používání Stránek), (ii) používá Služby na Stránkách pouze ve svůj osobní prospěch, a nikoliv v rámci pracovní činnosti a (iii) je plně způsobilý k provádění Transakcí na Stránkách a má veškerá k tomu nezbytná práva;

·          přijímá tyto Podmínky a bude se jimi řídit;

·          je srozuměn s tím, že nese plnou odpovědnost za Transakce prováděné na Stránkách;

·          je srozuměn s tím, že objednáním Předmětu se zavazuje k jeho koupi nebo (případně) výměně a že může být povinen nahradit Prodávajícímu vzniklé ztráty, pokud Transakci nedokončí; a

·          je srozuměn s tím, že je povinen uhradit společnosti POKEHALL příslušný poplatek podle Ceníku, pokud se rozhodne využít nějakých Doplňkových služeb.

 

12.     PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI POKEHALL

12.1  Právo společnosti POKEHALL omezit přístup na Stránky.  Společnost POKEHALL může Uživateli nebo Návštěvníkovi zakázat přístup na Stránky, případně jejich část, nebo jejich používání, může pozastavit nebo dezaktivovat Uživatelský účet a/nebo zabránit Uživateli či Návštěvníkovi v zaregistrování se na Stránkách (případně v opětovné registraci), a to bez ohledu na důvod a i bez předchozího upozornění. Důvodem, proč může společnost POKEHALL toto právo uplatnit, je například situace, kdy Uživatel nebo Návštěvník:

·          neplní nebo porušuje své povinnosti podle těchto Podmínek, zejména když:

·          poskytne nesprávné, zavádějící a/nebo neúplné informace při registrací na Stránkách nebo při jejich používání;

·          vědomě a úmyslně uvede na Stránkách nesprávné informace, uráží druhé nebo jedná nevhodným způsobem;

·          použije identitu jiných Uživatelů nebo jinak uvede druhé v omyl, pokud jde o jeho vlastní identitu;

·          použije Stránky ke komerčním účelům;

·          prodává nebo vyměňuje (případně se pokusí prodat nebo vyměnit) jakýkoliv Předmět, který nesplňuje Pravidla checklistu.

·          přihlásí se ze stejné IP adresy nebo ze stejného počítače, který společnost POKEHALL zablokovala z důvodu porušení těchto Podmínek;

·          použije Služby způsobem, který porušuje jakékoliv právní předpisy, nařízení nebo pravidla nebo u něhož je pravděpodobné, že bude mít závažné důsledky pro zdraví, bezpečnost, majetek nebo oprávněné ekonomické zájmy jiných Návštěvníků či Uživatelů nebo společnosti POKEHALL;

·          použije Stránky v souvislosti s jakýmikoliv podvodnými nebo klamavými aktivitami; nebo

·          jakýmkoliv způsobem nesprávně používá nebo zneužívá Stránky.

Společnost POKEHALL se může dále rozhodnout uplatnit svá práva podle bodu 12.1, pokud:

·          má společnost POKEHALL zákonnou nebo regulatorní povinnost, jež vyžaduje, aby ukončila přístup Uživatele na Stránky nebo jejich používání, případně zrušila Uživatelský účet;

·          společnost POKEHALL uplatní právo na ukončení na základě podstatného důvodu v souladu s právními předpisy; nebo

·          je ohrožena bezpečnost a technický provoz Stránek nebo systému IT společnosti POKEHALL.

12.2  Zánik práva na registraci.  Pokud společnost POKEHALL Uživatele zablokuje a/nebo dezaktivuje jeho Uživatelský účet, nemá již takový Uživatel právo se na Stránkách znovu zaregistrovat.

12.3  Právo společnosti POKEHALL odstranit Předměty z checklistu a Obsah ze Stránek.  Společnost POKEHALL může okamžitě a bez předchozího upozornění odstranit ze Stránek jakýkoliv Předmět zařazený Uživatelem do checklistu nebo jakýkoliv jiný Obsah poskytnutý Uživatelem, jestliže je takový Předmět nebo Obsah:

·          nezákonný (například padělky, porušující Obsah);

·          odporuje dobrým mravům nebo veřejnému pořádku;

·          je zařazen na seznam nebo zveřejněn Profesionálním prodejcem; nebo

·          jinak porušuje tyto Podmínky nebo jiné příslušné právní předpisy, pravidla či nařízení.

12.4  Oznámení úřadům.  Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách nebo našich Zásadách ochrany osobních údajů, nebrání ani nezakazuje společnosti POKEHALL, aby prošetřila jakékoliv případné porušení těchto Podmínek a/nebo informovala o jakémkoliv porušení právních předpisů, pravidel či nařízení příslušné úřady. Společnost POKEHALL může v souvislosti s výše uvedeným se státními orgány spolupracovat například prováděním šetření, shromažďováním důkazů a/nebo poskytnutím informací o Uživatelích (například údajů o účtu Uživatele, záznamů o transakcích). Tímto se zavazujete ochránit společnost POKEHALL, její spřízněné osoby a poskytovatele služeb a zříkáte se veškerých nároků vyplývajících z jakýchkoliv kroků učiněných společností POKEHALL, jejími spřízněnými osobami nebo poskytovateli služeb během takových šetření či úkonů orgánů činných v trestním řízení.

12.5 Odvolání. V případě, že společnost POKEHALL uplatní svá práva podle bodu 12.1 nebo bodu 12.3 výše a dotčený Uživatel nebo Návštěvník nebude s rozhodnutím společnosti POKEHALL souhlasit, může se takový Uživatel nebo Návštěvník na společnost POKEHALL obrátit prostřednictvím emailu: support@pokehall.cz a poskytnout jí doplňující informace.

12.6  Rozhodnutí o porušení.  Společnost POKEHALL má v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy výhradní právo stanovit, zda Uživatel nebo Návštěvník porušuje tyto Podmínky.

12.7 Daně. Prodávající a případně jiní Uživatelé nesou výhradní odpovědnost za dodržování veškerých platných daňových zákonů a požadavků na daňová přiznání. Společnost POKEHALL v žádném případě nenese odpovědnost za žádné daňové povinnosti Uživatelů a není povinna (i) informovat Uživatele o jakýchkoliv daňových nebo jiných povinnostech, (ii) pomáhat jim s daňovými přiznáními ani (iii) platit jakékoliv příslušné daně nebo jiné závazky.

12.8  Změny Stránek.  Společnost POKEHALL může na Stránkách kdykoliv provést změny, včetně reorganizace checklistu, přidání nebo odstranění či upravení reklamních ploch nebo úpravy formátování či zobrazování Předmětů, pokud takové změny podstatným způsobem neovlivní Obsah poskytnutý Uživatelem, a to za účelem zvýšení uživatelského komfortu nebo jiného vylepšení Stránek.

12.9 Novinky. Společnost POKEHALL může na Stránkách kdykoliv zveřejnit Novinky nebo jiná sdělení. Na některé nabídky, soutěže, hry nebo propagační akce se mohou vztahovat zvláštní podmínky. V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a takovými zvláštními podmínkami mají takové zvláštní podmínky přednost výhradně ve vztahu k příslušné nabídce, soutěži, hře nebo propagační akci.

12.10  Ukončení nebo pozastavení provozu Stránek . Společnost POKEHALL může provoz Stránek kdykoliv ukončit nebo pozastavit.

12.11  Testování uživatelských zkušeností.  Společnost POKEHALL může na Stránkách průběžně provádět testování, které může zahrnovat transakce s Uživateli, aby mohla vyhodnotit a zlepšit uživatelské prostředí Stránek (například společnost POKEHALL může koupit Předmět, jako by byla Uživatel). Společnost POKEHALL není povinna Uživatele o tomto testování informovat ani jim v souvislosti s ním poskytovat jakákoliv sdělení.

12.12  Práva vyplývající z vadného plnění . Společnost POKEHALL v žádném případě neodpovídá za práva vyplývající z vadného plnění ze strany Kupujícího a/nebo Prodávajícího v souvislosti s Transakcí. V souvislosti se Službami poskytovanými společností POKEHALL má Uživatel zákonná práva vyplývající z vadného plnění, zejména má za podmínek stanovených zákonem právo na přiměřené snížení ceny nebo právo odstoupit od Smlouvy. Svá práva můžete uplatnit tak, že nás budete kontaktovat na email: support@pokehall.cz

13. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

13.1  Duševní vlastnictví společnosti POKEHALL.  S výjimkou Obsahu poskytnutého Uživateli vlastní společnost POKEHALL a její spřízněné osoby ve vztahu mezi Vámi a společností POKEHALL veškerá práva, vlastnická práva a nároky ke Stránkám (včetně všech souvisejících práv duševního vlastnictví), včetně práv k systému společnosti POKEHALL (Checklist, jeho přenos atd.), rozvržení a designu Stránek, softwaru používanému Stránkami nebo na nich a doménovým jménům používaným Stránkami nebo na nich (dále společně jen „ Duševní vlastnictví společnosti POKEHALL “). Tím, že Stránky používáte, nezískáváte vlastnické právo k žádnému Duševnímu vlastnictví společnosti POKEHALL. S výjimkou případů povolených v rámci fungování Stránek a Služeb nesmíte jinak používat žádný obsah Stránek (vyjma svého Obsahu), pokud nezískáte povolení od vlastníka takového obsahu nebo pokud Vaše použití takového obsahu není jinak povoleno ze zákona. Nesmíte odstraňovat, zakrývat ani měnit žádná právní upozornění uvedená na Stránkách. POKEHALL je naše ochranná známka a Vy nesmíte používat žádnou z našich ochranných známek bez našeho předchozího písemného souhlasu. Za předpokladu, že dodržujete tyto Podmínky, je Vám tímto udělena nevýhradní, omezená, nepřevoditelná a odvolatelná licence k přístupu na Stránky a jejich používání, kterou nelze dále sublicencovat. K Duševnímu vlastnictví společnosti POKEHALL si vyhrazujeme veškerá práva, která nejsou výslovně udělena v těchto Podmínkách.

13.2  Licence na Obsah.  Tímto prohlašujete a zaručujete, že jste výhradním vlastníkem veškerého Obsahu. Kdykoliv odešlete Obsah na Stránky nebo jejich prostřednictvím, udělujete společnosti POKEHALL a jejím spřízněným osobám celosvětovou, bezplatnou, nevýhradní, neomezenou, neodvolatelnou, převoditelnou a trvalou licenci, kterou nelze dále sublicencovat, k používání, kopírování, reprodukování, zobrazování a úpravě Obsahu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost POKEHALL a její spřízněné osoby mohou používat Obsah v jakýchkoliv dosud známých i neznámých médiích, mimo jiné v televizi, ve fyzické podobě, na internetu (například v bannerech a článcích, na jiných webových stránkách) a na sociálních sítích (včetně Účtů společnosti POKEHALL na sociálních sítích), a to pro provozní, komerční, reklamní nebo jakékoliv jiné účely.

13.3  Zpětná vazba ohledně Stránek.  Ceníme si zpětné vazby, komentářů a návrhů na zlepšení Stránek (dále jen „ Zpětná vazba ohledně Stránek “). Berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že příspěvek ke Zpětné vazbě ohledně Stránek nezakládá ani nebude zakládat žádné právo, vlastnický titul či nárok na Stránky nebo na takovou Zpětnou vazbu ohledně Stránek. Veškerá vyjádření Zpětné vazby ohledně Stránek se stávají výhradním vlastnictvím společnosti POKEHALL a společnost POKEHALL může Zpětnou vazbu ohledně Stránek použít a zveřejnit jakýmkoliv způsobem a za jakýmkoliv účelem bez dalšího upozornění nebo odměny a bez toho, že by Vám náleželo jakékoliv vlastnické či jiné právo nebo nárok. Tímto na společnost POKEHALL převádíte veškerá práva, tituly a nároky (zejména patenty, autorská práva, obchodní tajemství, ochranné známky, show-how, know-how, osobnostní práva a jakákoliv jiná práva duševního vlastnictví), které můžete mít k jakémukoliv vyjádření Zpětné vazby ohledně Stránek.

14. ROZHODNÉ PRÁVO

14.1  Platné právní předpisy.  Tyto Podmínky a jakékoliv spory či nároky z nich vyplývající nebo s nimi související se řídí právním řádem České republiky.

15. ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1 Spory. Dojde-li mezi Vámi a společností POKEHALL k jakékoliv neshodě, doporučuje společnost POKEHALL, abyste ji kontaktovali za účelem nalezení smírného řešení. Za tím účelem můžete:

1.   Obraťte se e-mailem na adresu support@pokehall.cz a my se budeme snažit vyřešit spor smírnou cestou v přiměřené lhůtě jednoho (1) měsíce od obdržení Vašeho e-mailu;

2.   v případě, že se spor i nadále nebude dařit uspokojivě vyřešit, můžete se pokusit o řešení soudní cestou.

15.2  Řešení sporů online.  Evropská komise zřídila platformu pro řešení sporů, která shromažďuje stížnosti spotřebitelů po nákupu online a předává je příslušnému vnitrostátnímu orgánu pro řešení sporů. Tato platforma je k dispozici zde:  http://ec.europa.eu/consumers/odr .

 

15.3  Mimosoudní řešení sporů.  Pokud je Smlouva plněna v České republice a vy jste spotřebitelem, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, nebo jiného subjektu pověřeného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Podrobnější informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů před Českou obchodní inspekcí, včetně možnosti podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jsou k dispozici na adrese  https://www.coi.cz/informace-o-adr/ . Jelikož společnost POKEHALL není smluvní stranou smlouvy uzavřené mezi Uživateli, berou Uživatelé na vědomí, že se na vztahy mezi Uživateli nevztahuje úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Postup podle tohoto článku lze použít pouze ve vztahu mezi společností POKEHALL a Uživatelem.

16. UKONČENÍ

16.1  Ukončení ze strany Uživatele.  Uživatel může kdykoliv s okamžitou platností ukončit svůj vztah se společností POKEHALL; Uživatel je však i nadále povinen plnit všechny své závazky, které vyplývají z Transakcí, jež uzavřel před ukončením svého vztahu se společností POKEHALL. Uživatel může ukončit svůj vztah se společností POKEHALL  zasláním písemného oznámení o zrušení společnosti POKEHALL v souladu s bodem 18.10.

16.2  Ukončení ze strany společnosti POKEHALL.  Společnost POKEHALL může ukončit svůj vztah s Uživatelem v souvislosti s uplatněním práv společnosti POKEHALL popsaných v bodu 12.1 nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. Společnost POKEHALL se bude snažit zaslat Uživateli výpověď alespoň třicet (30) dnů před datem ukončení, ledaže by se domnívala, že je ze zákona vyžadováno okamžité ukončení nebo že je ukončení nutné k tomu, aby se předešlo vzniku újmy na straně společnosti POKEHALL (nebo aby se taková újma zmírnila).

16.3  Odpovědnost za zachování Vámi poskytnutého Obsahu.  Pokud se rozhodnete svůj Účet dezaktivovat nebo pokud Váš Účet z jakéhokoliv důvodu zrušíme, nebudete moci svůj Účet znovu aktivovat. Doporučujeme proto, abyste si kopii svého Obsahu nebo jiných informací spojených s Vaším Účtem uložili na své osobní zařízení.

16.4  Přetrvání platnosti.  Po zrušení Vašeho Účtu zůstávají v platnosti všechna ustanovení těchto Podmínek, která by na základě své povahy nebo výslovných ujednání měla zůstat v platnosti.

17.  OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, VYLOUČENÍ ZÁRUK

17.1 Žádným ustanovením těchto Podmínek se neomezuje ani nevylučuje odpovědnost společnosti POKEHALL vůči Vám za smrt nebo újmu na zdraví způsobenou její hrubou nedbalostí či úmyslným jednáním ani žádný jiný typ odpovědnosti, kterou nelze ze zákona vyloučit nebo omezit.

17.2 Stránky používáte výhradně na vlastní nebezpečí. Stránky jsou zobrazovány tak, „jak jsou“, a společnost POKEHALL ve vztahu k nim neposkytuje žádné záruky ani prohlášení, zejména neprohlašuje ani nezaručuje, že:

·          používání Stránek bude splňovat Vaše požadavky;

·          používání Stránek bude nepřerušované, rychlé, bezpečné a bez závad;

·          závady v provozu či funkčnosti Stránek budou odstraněny;

·          jakýkoliv obsah na Stránkách nebo jakékoliv informace, které obdržíte v důsledku toho, že Stránky používáte, budou přesné, spolehlivé, úplné, aktuální nebo vhodné pro jakýkoliv účel; nebo

·          Stránky jsou bez vad a chyb.

17.3 Společnost POKEHALL se tímto v maximálním rozsahu povoleném zákonem zříká všech záruk jakéhokoliv druhu, ať již výslovných či mlčky předpokládaných, zákonných nebo jiných, zejména záruk obchodovatelnosti, neporušování práv a vhodnosti pro daný účel.

 

17.4 Společnost POKEHALL poskytuje online službu pro vzájemné seznámení jednotlivců, která jim umožňuje nákup, prodej a výměnu předmětů a vzájemnou veřejnou i soukromou komunikaci. Kupující, Prodávající a strany výměny nesou výhradní odpovědnost za Transakce uzavřené prostřednictvím těchto Stránek.

17.5 Společnost POKEHALL nenese odpovědnost za žádné jednání či nejednání Uživatelů Stránek nebo za obsah, kteří Uživatelé Stránek poskytují, zejména:

·          popisy nebo fotografie Předmětů, například jejich přesnost a úplnost;

·          kvalitu, zákonnost nebo bezpečnost Předmětů;

·          vlastnické právo Prodávajícího, osoby provádějící výměnu nebo dárce k Předmětům; nebo

·          jakékoliv právo Prodávajícího nebo Kupujícího uzavřít Transakci.

17.6 V maximálním rozsahu povoleném zákonem berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakýkoliv případný nárok nebo spor, který máte s jiným Uživatelem v souvislosti se Stránkami, se týká pouze Vás a takového Uživatele, a neodvolatelně se zavazujete ochránit společnost POKEHALL a zprostit ji jakýchkoliv nároků, požadavků a/nebo náhrady škody (skutečné nebo následné) jakéhokoliv druhu a povahy, ať již známých či neznámých, které z takových sporů vyplývají nebo s nimi jakkoliv souvisejí. V souvislosti s tímto zproštěním odpovědnosti se tímto výslovně vzdáváte možnosti využít jakýchkoliv ochranných opatření (ať již ze zákona či jinak), která by jinak omezovala ve váš prospěch rozsah tohoto zproštění tak, že by se vztahovalo pouze na nároky, o jejichž existenci víte nebo se domníváte, že existují, v okamžiku sjednání tohoto ujednání o zproštění odpovědnosti.

17.7 Společnost POKEHALL nebude odpovídat za žádnou ztrátu nebo škodu způsobenou virem, distribuovaným útokem typu odmítnutí služby nebo jiným technicky škodlivým materiálem, který může poškodit Vaše počítačové prostředí, počítačové programy, údaje nebo jiný majetek z důvodu Vašeho používání Stránek (nebo jejich obsahu) nebo jakýchkoliv webových stránek, které jsou se Stránkami propojeny odkazem.

17.8 Společnost POKEHALL neodpovídá za žádné poskytovatele služeb z řad třetích stran, které začleníte do svého Účtu. Společnost POKEHALL neodpovídá za žádné ztráty nebo škody, které mohou vyplynout z toho, že využijete služby poskytované takovým třetími stranami.

17.9  Náhrada škody.  Berete na vědomí, že jako Uživatel odpovídáte za plnění všech příslušných právních povinností, včetně těchto Podmínek, a že nesete odpovědnost za veškeré nároky, závazky, náklady a výdaje plynoucí z (i) Vašeho používání Stránek, (ii) jakéhokoliv porušení těchto Podmínek Vámi nebo jakýmkoliv jiným uživatelem Vašeho Účtu, (iii) Vašeho porušení jakýchkoliv příslušných právních předpisů, pravidel a nařízení, (iv) Vámi poskytnutého Obsahu nebo (v) Vaší nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání. Dále berete na vědomí, že můžete být odpovědní za náhradu škody způsobené společnosti POKEHALL, jejím spřízněným osobám, poskytovatelům služeb nebo jakýmkoliv třetím osobám a jejich zástupcům v důsledku Vašeho jednání.

17.10 Společnost POKEHALL se v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy zříká veškeré odpovědnosti za jednání Uživatelů a/nebo Návštěvníků při používání Stránek. Společnost POKEHALL není odpovědná za špatnou realizaci nebo nerealizování Transakcí Uživateli.

18.   RŮZNÉ

18.1  Vyšší moc.  Společnost POKEHALL neporuší tyto Podmínky ani nebude odpovědná za prodlení v plnění či neplnění jakýchkoliv povinností podle těchto Podmínek v případě, že takové prodlení nebo neplnění vyplývá z událostí, okolností či příčin, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu. V takovém případě bude mít společnost POKEHALL právo na prodloužení lhůty ke splnění jakýchkoliv takových povinností podle těchto Podmínek.

18.2  Poplatky za data.  Odpovídáte za úhradu jakýchkoliv poplatků, které se mohou vztahovat na Vaše používání našich Stránek, včetně textových zpráv a poplatků za data v případě, že se na Stránky připojujete nebo je používáte ze svého mobilního zařízení. Pokud si nejste jisti, o jaké poplatky se jedná, měli byste se předtím, než začnete Stránky používat, obrátit s dotazem na svého poskytovatele mobilních služeb.

18.3  Neexistence vzdání se práva.  Skutečnost, že Vy nebo my neuplatníme nebo nebudeme vymáhat své právo podle těchto Podmínek nebo jakékoliv jejich ustanovení, nebude zakládat vzdání se takového práva nebo ustanovení. Účinně se vzdát kteréhokoliv ustanovení těchto Podmínek je možné pouze písemně s podpisem příslušné strany.

18.4  Odkazy na tyto Stránky.  Nedohodneme-li se s Vámi písemnou formou jinak, platí, že pokud si přejete uvést na svých webových stránkách odkaz na Stránky nebo takový odkaz jinak sdílet, jste povinni se řídit naším předpisem o používání odkazů, který stanoví následující: (i) vzhled, umístění a další aspekty odkazu nesmějí poškozovat nebo oslabovat dobrou pověst (goodwill) spojenou s naším jménem a ochrannými známkami, (ii) odkaz nemůže bez našeho předchozího písemného souhlasu využívat žádnou ochrannou známku, známku služeb nebo logo společnosti POKEHALL, (iii) vzhled, umístění a další atributy odkazu nesmějí vytvářet falešný dojem, že jste společností POKEHALL financováni nebo že jste s ní spřízněni či propojeni, (iv) pokud uživatel na odkaz klikne, musí se tyto Stránky zobrazit na celé obrazovce, nikoliv pouze ve „výřezu“, a (v) vyhrazujeme si právo náš souhlas s odkazem kdykoliv dle vlastního uvážení odvolat.

18.5  Odkazy uvedené na těchto Stránkách.  Odkazy uvedené na těchto Stránkách Vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou nijak propojené. Nad těmito webovými stránkami nemáme kontrolu, a tudíž nejsme odpovědní za jejich obsah ani za případné jejich změny nebo aktualizace. Tyto odkazy uvádíme pouze pro Vaše pohodlí a jejich uvedení neznamená, že dané webové stránky nebo jejich obsah schvalujeme či podporujeme. Než se tedy pustíte do jakékoliv transakce, pečlivě si prostudujte podmínky používání takových webových stránek třetích stran a jiné předpisy, které se jich týkají.

18.6  Komunikace se společností POKEHALL.  Oznámení, žádosti, informace a jiná sdělení můžete společnosti POKEHALL zasílat prostřednictvím emailu: suppoort@pokehall.cz nebo využít možnost zpráv na stránce. Společnost POKEHALL Vám může zasílat oznámení, žádosti, informace a jiná sdělení e-mailem na adresu, kterou uvedete při registraci na Stránkách.

18.7  Nezávislá smluvní strana.  Tyto Podmínky nezakládají žádnou obchodní společnost, agenturu, společný podnik, vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nebo franšízu.

18.8 Postoupení. Společnost POKEHALL může tyto Podmínky nebo jakákoliv svá práva a povinnosti z nich plynoucí zcela nebo částečně převést a/nebo postoupit bez Vašeho písemného souhlasu nebo předchozího upozornění. Takový převod a/nebo postoupení zprošťuje společnost POKEHALL všech povinností plynoucích z těchto Podmínek. Vy nejste oprávněni tyto Podmínky ani žádná svá práva nebo povinnosti z nich plynoucí převést nebo postoupit, ať již ze zákona či jinak, bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti POKEHALL.

18.9  Oznámení určená společnosti POKEHALL.  Uživatel může kdykoliv vyjádřit své výhrady ohledně přístupu ke Stránkám, jejich používání nebo fungování formou oznámení. Oznámení musejí být zaslána společnosti POKEHALL e-mailem na adresu  support@pokehall.cz

18.10 Oddělitelnost. Pokud kterýkoliv příslušný orgán shledá některou část těchto Podmínek v jakémkoliv rozsahu neplatnou, nezákonnou nebo nevynutitelnou, bude taková podmínka v daném rozsahu od zbývajících podmínek oddělena a ty pak budou i nadále platné a vynutitelné v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

18.11  Úplná dohoda.  Smlouva, tyto Podmínky a veškeré dokumenty v nich uvedené zakládají úplnou dohodu mezi Vámi a společností POKEHALL a nahrazují a ruší veškeré předchozí dohody, přísliby, ujištění, záruky, prohlášení a ujednání mezi Vámi a společností POKEHALL, ať již písemná či ústní, ohledně předmětu těchto Podmínek (nebo jakéhokoliv v nich zmiňovaném dokumentu). Potvrzujete, že při uzavírání těchto Podmínek jste nevycházeli z žádného vyjádření, prohlášení, ujištění nebo záruky, které by nebyly uvedeny v těchto Podmínkách nebo jakémkoliv v nich zmiňovaném dokumentu.

 

 

 

 

 

II.
Vlastnosti Portálu

1. Karta je základním prvkem Portálu. Slouží k detailnímu popisu sběratelské karty. Za základní atributy se považují: Druh karty (informace o kartě), Výrobce karty, Série, v rámci které byla karta vydána a Další Typ karty (common, uncommon, holo apod.). Dále se zde evidují informace o obsahu karty (pokémoni, trenéři apod.). Ke každé kartě je možné nahrát hlavní náhled a neomezený počet dalších náhledů.

2. Náhled slouží k tomu, aby si Uživatel ke kartě mohl uložit její skutečnou podobu (například scan) ve formě obrázku.

3. Checklistem se rozumí strukturovaný seznam Karet na Portálu.

4. Umístění karty může být různé, karta může být umístěna do několika sekcí. Uživatel kartu zařadí do moje osobní sbírka, nabídky, aukce nebo poptávky.

5. Moje osobní sbírka slouží k přehlednosti Karet jednotlivých Uživatelů. Jedná se o sekci sloužící k evidenci své sbírky. Tato sekce má definované atributy vycházející z atributů Karty. Vlastník sbírky si určuje možnost viditelnosti a možnosti nabídky na vlastníkovi karty pro ostatní Uživatele. Ostatní Uživatelé mají k dispozici vyhledávání „všech vlastních“ a „cizích publikovaných“ sbírek.

6. Nabídka je sekce sloužící k evidenci nabízených karet. Uživatel si může libovolnou kartu přidat do Nabídky a tím se zobrazí ostatním uživatelům v seznamu „tržiště nabídka“.

7. Poptávka je sekce sloužící k evidenci poptávaných karet jednotlivých sběratelů.

8. Výměnou se rozumí funkce umožňující dvěma Uživatelům porovnat své nabídky a poptávky a vyměnit si požadované Karty.

9. Prodejem se rozumí funkce umožňující Uživateli vybrat Karty z nabídky jiných Uživatelů a tyto Karty přímo koupit.

10. Aukcí se rozumí funkce umožňující Uživatelům soutěžit o koupi karet nabízených jinými Uživateli k aukčnímu prodeji.

11. Pro přístup Uživatelů do aplikace jsou již při registraci Portálem požadována silná hesla, která jsou šifrována a nelze je zpětně získat, a také je nutné dvoufázové ověření. Při registraci Uživatele bude Portál vyžadovat vložení telefonního čísla uživatele, na které bude následně odeslána potvrzovací SMS zpráva za účelem ověření totožnosti Uživatele.

12. Group Break je forma soutěže pro uživatele vlastnící předplatné Gold. Group Break probíhá každý měsíc. Každý kdo má předplatné, které je požadováno u Group Breaku (Gold), je automaticky ve slosování a má šanci na výhru jednoho packu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů na portálu pokehall.cz

 

I.
Identifikace správcenázev:

PokeHall s.r.o.

adresa:

Hlavní 66/29 69604 Svatobořice-Mistřín

IČ:

116 96 826

telefon:

+420 725118524

+420 777172020

e-mail:

info@pokehall.czII.
Kategorie osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme výhradně pro zajištění naší činnosti. Nijak s nimi neobchodujeme ani je nepředáváme třetím osobám. Zpracovávané údaje se dělí do následujících kategorií:

1. Identifikační údaje (jméno, přezdívka, datum narození, národnost),

2. Lokalizační údaje (město, ulice, PSČ, stát),

3. Kontaktní údaje (e-mail, telefon),

4. Jazykové údaje (jazyk webu),

5. Platební kontakty (účet, PayPal).III.
Zdroj osobních údajů

Primárním zdrojem osobních údajů je uzavření smlouvy při registraci na portálu, kde je většina osobních údajů povinná. Dále si pak uživatel v nastavení účtu sám zadá další korespondenční adresy a platební kontakty.IV.
Zabezpečení dat

Elektronická data jsou uložena na serveru, který spravuje naše servisní společnost. Data jsou zabezpečena proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, jejich změně, zničení či neoprávněným přenosům.V.
Zpracování osobních údajů

 

S osobními údaji provádíme následující operace:

1. Když nás kontaktujete (e-mail/telefon/SMS/dopis) tak nejprve pomocí identifikačních a kontaktních údajů spojíme s uživatelskými údaji a zjistíme, kdo jste.

2. Vaše jméno je viditelné pro všechny další registrované uživatele. Můžete vystupovat pod přezdívkou, ale jméno bude k dispozici v detailu sběratele.

3. E-mail a telefon slouží k přihlášení a k ověření uživatele. Nebudou k dispozici dalším uživatelům portálu.

4. Korespondenční adresa, popřípadě platební kontakt bude k dispozici pouze po uzavření obchodu s jiným uživatelem a pouze danému uživateli.

5. Pro potřeby ověření typu účtů určených k prodeji je využita korespondenční nebo registrační adresa. Popřípadě uživatel může sám zažádat o ověření korespondenční adresy formou dopisu.

6. V rozsahu platných zákonů spolupracujeme s policií a na příkaz soudu při spáchání trestného činu identifikujeme uživatele z připojovacích údajů.

7. Při řešení porušení článku VI. obchodních podmínek bude e-mail sběratele zobrazen administrátorovi, aby ho mohl kontaktovat a problém vyřešit.

8. Při registraci uživatele bude portál vyžadovat vložení telefonního čísla uživatele, na které bude následně odeslána potvrzovací SMS zpráva za účelem ověření totožnosti uživatele.VI.
Doba uchovávání osobních údajů

Údaje uchováváme po dobu platnosti smlouvy s portálem a po ukončení smlouvy nezbytně dlouhou dobu stanovenou zákonem pro archivaci dat.VII.
Uplatnění práv nositele osobních údajů

Veškerá práva nositelů osobních údajů (uživatelů) lze uplatnit odesláním žádosti na e-mail: info@pokehall.cz. Do předmětu uveďte, jaké právo uplatňujete:

1. Právo na přístup k osobním údajům,

2. Právo na opravu, respektive doplnění osobních údajů,

3. Právo na výmaz osobních údajů,

4. Právo na omezení zpracování osobních údajů,

5. Právo na přenositelnost osobních údajů.Právo nositelů osobních údajů na vznesení námitky lze uplatnit odesláním žádosti na e-mail: info@pokehall.cz. Do předmětu uveďte, jaké právo uplatňujete:

1. Právo vznést námitku.